Vik Skule og flerbrukshall

Beliggenhet: Ellinsøya
Oppdragsgiver: Ålesund kommunale Eiendom KF (ÅkE) 
Ferdigstillelse
Entreprenør:
Arkitekt: ART arkitekter
Landskapsarkitekt: Hagen Landskap v/ Mari K. Hagen

Ålesund kommunale Eiendom KF (ÅkE) har fått i oppdrag å bygge en idrettshall på Ellingsøya. I den forbindelse ble det utarbeidet en reguleringsplan for Vik skule og flerbrukshall. Byggestart trolig i 2013.

Reguleringsplanen viser aktuelle arealformål for idrettshall og skole med tilhørende nytt adkomstområde med to avkjørsler og parkering. Det er også blitt vektlagt i utformingen at man skal få et sammenhengende gang- og sykkelvegnett, som gjør det trafikksikkert for skolebarna å ferdes til og fra.

Anna Amundsen